...

REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg realizacji usługi w postaci wybranego programu żywieniowego/treningowego/suplementacji oraz prawa i obowiązki „Uczestnika Programu”, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Organizacja i przebieg realizacji wybranego programu

 1. DB World sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota Roweckiego 100C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000753031, NIP 8992852229, REGON 381580019 (dalej zwana „Trenerem”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem dawidbukiel.pl następujące usługi: konsultacje zdrowego żywienia, konsultacje w zakresie suplementacji, a także opracowanie i prowadzenie treningów sportowych, tzw. planów treningowych oraz treningi personalne.
 2. Przez zamówienie jednej ze wskazanych w ust. 1 usług Uczestnik Programu zawiera z Trenerem umowę, na podstawie której Trener zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika Programu wybrane przez niego usługi na warunkach wg zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu internetowego dawidbukiel.pl. Strony zgodnie ustalają, że wskazana umowa wchodzi w życie w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Trenera pełnej opłaty za zamówione przez Uczestnika Programu usługi.
 3. Warunkiem podjęcia przez Trenera z Uczestnikiem Programu współpracy i rozpoczęcia realizacji usługi jest poprawne wypełnienie przez Uczestnika Programu formularza wywiadu stanu zdrowia. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że Trener nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne lub niezgodne z prawdą wypełnienie przez Uczestnika Programu formularza. Uczestnik Programu zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji formularza w przypadku zmiany danych nim objętych.
 4. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Trenera nie mają charakteru usług medycznych.

§3 Zasady wykonywania usług i regulowania płatności

 1. Trener świadczy usługi oferowane za pośrednictwem serwisu dawidbukiel.pl przy użyciu środków porozumiewania się na odległość lub w czasie osobistego spotkania z Uczestnikiem Programu w uzgodnionym przez strony miejscu i czasie.
 2. Treningi personalne odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym przez Trenera Uczestnikowi Programu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS wysłanej na adres lub numer telefonu uprzednio podany przez Uczestnika Programu.
 3. Uczestnik Programu korzystając z usługi treningu personalnego zobowiązuje się każdorazowo do pokrycia opłaty za wstęp do placówki sportowej wskazanej przez Trenera jako miejsce świadczenia usługi za siebie i Trenera.
 4. Strony zgodnie ustalają, że Trener – w przypadku usług świadczonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – obowiązany jest przesłać Uczestnikowi Programu na uprzednio podany przez niego adres e-mail w terminie 14 dni od zawarcia umowy odpowiedni plan/program.
 5. Bez pisemnej zgody Trenera Uczestnik Programu nie może rozpowszechniać materiałów opracowanych przez Trenera. W wypadku udostępnienia ich innej osobie w jakiejkolwiek formie Uczestnik Programu zapłaci Trenerowi karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy przypadek udostępnienia materiałów. Kara umowna płatna będzie w terminie 3 dni od dnia wezwania Uczestnika Programu do jej zapłaty wysłanego na adres e-mail lub numer telefonu uprzednio podany przez Uczestnika programu. Trener poza karą umowną może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej rozpowszechnianiem materiałów przez Uczestnika Programu przewyższającego wysokość kary umownej.
 6. Strony zgodnie ustalają, że Uczestnik Programu nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot w przypadku faktyczne nieskorzystania przez niego z usług świadczonych przez Trenera, o ile Trener pozostawał w gotowości do ich świadczenia. Dotyczy to przede wszystkim usług Treningu personalnego – w przypadku, w którym Uczestnik Programu nie pojawi się w miejscu i czasie świadczenia usługi wskazanym przez Trenera nie jest on uprawniony do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany trening. Trener dopuszcza – w przypadku Treningów personalnych – możliwość rezygnacji z jednego treningu w ramach pakietu wykupionego przez Uczestnika Programu w przypadku choroby Uczestnika Programu potwierdzonej stosowną dokumentacją medyczną. Rezygnacja taka możliwa jest wyłącznie na max 24 godziny przed wskazanym przez Trenera czasem treningu. W takim przypadku Trener zobowiązuję się do świadczenia usługi w postaci danej jednostki treningu personalnego w innym wyznaczonym terminie, po ustąpieniu choroby Uczestnika Programu uniemożliwiającej uczestnictwo w treningu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia absencji wywołanej stanem zdrowia Uczestnika Programu. Pakiet wykupionych treningów przez uczestnika programu, posiada ważność tylko na ilośc wykupionych jednostek treningowych, oraz przypisanych im dni uczestnictwa w jednostce treningowej, realizowanej z trenerem. Wyłącza się w tym zakresie jakiekolwiek rekompensaty finansowe.
 7. Wszelkie zmiany odnośnie do świadczonych usług poza pierwotnym zamówieniem wymagają pisemnej zgody Trenera.

§4 Prawa i obowiązki Uczestnika Programu

 1. W ramach zawartej umowy Uczestnik Programu ma prawo do:
 2. uzyskania informacji o przebiegu i ewentualnych skutkach ubocznych usług zakupionych u Trenera,
 3. wglądu do dokumentacji sporządzanej przez Trenera, w tym do otrzymania jej kopii po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
 4. W ramach zawartej umowy Uczestnik Programu jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania zaleceń Trenera. W wypadku nieprzestrzegania i nie stosowania się do zaleceń Trenera Uczestnik Programu ponosi wszelkie ryzyko z tym związane,
 6. udzielania Trenerowi informacji dotyczących stanu zdrowia, w tym o złym samopoczuciu przed, w czasie i po treningu oraz o negatywnych objawach zdrowotnych stosowania się do zaleceń żywieniowych Trenera oraz zaleconej suplementacji,
 7. przedłożenia dokumentacji medycznej wymaganej przez Trenera,
 8. w przypadku realizowania Treningów sportowych w placówkach sportowych wskazanych przez Trenera, Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w danej placówce, w tym do używania odpowiedniej odzieży i obuwia.

§5 Reklamacja i gwarancja

 1. Na produkty cyfrowe sprzedawane w niniejszym serwisie oraz świadczone usługi nie jest przyznawana gwarancja.
 2. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail coaching@dawidbukiel.pllub za pomocą formularz kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Trener poinformuje Uczestnika Programu – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika programu umożliwiające jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane ze sposobem załatwienia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy Trener otrzyma niekompletną reklamację wezwie Uczestnika programu do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§6 Prawa konsumenta

Uczestnik programu będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Trenerem na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik Programu przesyła Trenerowi stosowne oświadczenie na adres coaching@dawidbukiel.pl.

  1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Trener zwraca Uczestnikowi Programu wszystkie otrzymane od niego kwoty tytułem umowy objętej oświadczeniem niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym Trener został poinformowany o skutecznym wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Trener wskazuje następujące dane kontaktowe:

§7 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z regulaminem lub usługami świadczonymi przez Trenera podlegać będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Trenera.

  1. Wszelkie zmiany regulaminu dla swej ważności wymagają opublikowania w serwisie dawidbukiel.pl oraz poinformowania Uczestnika Programu o ich przedmiocie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
Scroll to Top