...

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU

Oświadczam, że została przeprowadzona ze mną rozmowa informacyjna nt. wszelkich możliwych następstw zmiany trybu żywienia, przyjmowania suplementów oraz rozpoczęcia planu treningowego. Zostałam/em szczegółowo, w sposób przystępny i zrozumiały poinformowana/y o przebiegu i ewentualnych skutkach ubocznych realizowania przyjętego programu żywieniowego/treningowego/suplementacji, a także o możliwych skutkach nie stosowania się do zaleceń Trenera, a następnie podjęłam/em decyzję o realizacji wybranego programu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę i w pełni akceptuję poniższe warunki umowy:

Trener odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

Odpowiedzialność deliktowa Trenera za szkody związane z realizacją ustalonego programu treningowego/ żywieniowego oraz suplementacji jest wyłączona.

Trener jest zobowiązany do przeprowadzenia umówionego programu, za co przysługuje mu umówione wynagrodzenie, które nie zależy od osiągnięcia określonego efektu. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Trenera o wszelkich przypadkach złego samopoczucia zarówno w trakcie treningu, bezpośrednio przed, jak i po treningu. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Trenera o wszelkich negatywnych objawach zdrowotnych stosowania się do zaleceń żywieniowych Trenera oraz zaleconej suplementacji.

Wszelkie uwagi/ spostrzeżenia/ niepokojące objawy będą zgłaszane Trenerowi drogą mailową, z wyjątkiem sytuacji nagłych, które wymagają niezwłocznego zgłoszenia w każdej możliwej formie.

Wszelkie zmiany w zakresie złożonych oświadczeń, w tym zwłaszcza w zakresie stanu zdrowia – chorób, schorzeń, przyjmowanych leków będą zgłaszane Trenerowi niezwłocznie drogą mailową.

Zobowiązuję się stosować do wszelkich zaleceń Trenera, w tym wszelkich zmian w zakresie przyjętego planu żywieniowego, treningowego i suplementacji.

Scroll to Top